Poplatky

VÝŠKA POPLATKU NA MESIAC ZA ŠTÚDIUM V ZUŠ HEĽPA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Heľpe oznamuje, že na základe VZN č. 1/2020, čl. 3 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa, schváleného uznesením OZ č. 458/2020 sa ruší VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa.

VZN č.1/2020 nadobúda účinnosť 1.9.2020.

 

Základná umelecká škola

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa v základnej umeleckej škole prispieva mesačne pre:

 

prípravné štúdium individuálne                                6 € (polročne 30 €)

prípravné štúdium skupinové                                    5 € (polročne 25 €)

 

základné štúdium individuálne                                 6 € (polročne 30 €)

základné štúdium skupinové                                     5 € (polročne 25 €)

 

štúdium pre dospelých:

– individuálne bez vlastného príjmu             12 € (polročne 60 €)

– individuálne s vlastným príjmom               14 € (polročne 70 €)

– skupinové bez vlastného príjmu                    7 € (polročne 35 €)

– skupinové s vlastným príjmom                   12 € (polročne 50 €)

Príspevok na štúdium pre žiaka,

ktorý navštevuje druhý individuálny odbor             12 € (polročne 60 €)

 

  1. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza mesačne, s možnosťou splátky polročne v termíne:

– 1. polrok šk roka do 31.10. b.r.

– 2. polrok šk. roka do 31.3. b.r.

 

  1. Príspevok v základnej umeleckej škole, sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada zriaďovateľa základnej umeleckej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 PRÍSPEVOK  VŽDY PROSÍME UHRADIŤ

 

Formy  úhrady:

  • poštovým peňažným poukazom,
  • bezhotovostne na účet ZUŠ Heľpa: IBAN SK41 5600 0000 0049 1189 0006
  • KS: 0308
  • VS:
  • správa pre prijímateľa: ZUŠ HO alebo VO a meno žiaka.
  • Poplatok do Občianskeho združenia vo výške 6 EUR je možné uhradiť len v hotovosti u triedneho  vyučujúceho

Pridaj komentár