Oznamy

Oznam pre rodičov a žiakov

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  1. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
  1. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
  1. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:

slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.
Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

 

 

Oznámenie

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie v hudobnom odbore prebieha   bez zmeny ďalej, okrem zboru a hudobnej náuky, ktoré sú zrušené a budú prebiehať náhradnou formou/elektronická komunikácia, pracovné listy/.

Vo výtvarnom odbore je od 12.10.2020  vyučovanie tiež zrušené a prechádzame na náhradnú formu vyučovania.

Vyučujúce pripravujú pre svojich žiakov zadania a  program pre prácu na doma.

Žiaci, ktorí majú záujem, môžu prísť do výtvarnej na krátku konzultáciu a poradiť sa k svojej vyučujúcej  ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 11.00 hod. do 16.00 hod.

V piatok 16.10. nám prídu výtvarné pomôcky a vyučujúce pre Vás pripravia balíčky na kreslenie a maľovanie. Od pondelka si ich môžete vyzdvihnúť cestou zo ZŠ, alebo cestou z hudobnej.

Žiakom, ktorí  nemôžu prísť, alebo sú z mimo Heľpy, výtvarné pomôcky doručíme.

Určite zvládneme aj toto náročné obdobie, ktoré sme si samozrejme neželali. Budeme sa snažiť vám pomôcť a podporiť Vás.

Tešíme sa na našu spoluprácu a na krásne obrázky.

Oznam – zmena pri skupinovom vyučovaní

Na základe  rozhodnutia Ústredného krízového štábu a ministerstva školstva, sa od 12.10.2020 ruší skupinové vyučovanie v hudobnom a vo výtvarnom odbore ZUŠ.

O prípadných zmenách Vás budeme aktuálne informovať.

Výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ v individuálnej forme prebieha v neobmedzenej forme s dodržaním protiepidemiologických opatrení a  odporúčaní aktualizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 11.10.2020, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke ZUŠ.

Žiaci a zamestnanci  pri vstupe do  školy dodržiavajú :

-prekrytie horných dýchacích ciest / rúško /

-dezinfekciu rúk

-odstupy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Žiaci prinesú na každé vyučovanie / po troch dňoch prerušenia /

Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom.

Žiaci hudobného odboru počkajú na svojho vyučujúceho a vstupujú do priestorov školy v sprievode svojho pedagóga.

 

O ďalších aktuálnych opatreniach a usmerneniach Vás budeme priebežne informovať.

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Heľpe oznamuje

že boli aktualizované prevádzkové podmienky školy dňa 11. októbra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR:

Manuál opatrení pre ZUŠ

Na vyučovanie, aj na konzultáciu, je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

dotazník žiaci

vyhlasenie o bezinfekčnosti nové

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.