Oznamy

Oznámenie

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE § 5 Zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

Základná umelecká škola v Heľpe vznikla v roku 2002, 1.9.2017 získala štatút školy s právnou subjektivitou, je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je obec Heľpa.

ZUŠ riadi riaditeľ – štatutárny orgán, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy – zriaďovateľ.

 

Legislatívne východiská platné pre ZUŠ

Zákony

 1. zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1. zákon č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnanoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenia

 1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
 2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
 3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
 4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vyhlášky

 1. vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 2. vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 3. vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z.o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
 4. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 5. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
 6. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 7. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole
 8. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii

Metodické pokyny

 1. Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22.decembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej umeleckej školy,
 2. Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.

 

 

 

 

V zmysle § 49 zákona č.245/2008  Z. z. základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy, ale organizuje štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Podľa § 51 organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

Poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a  konzervatóriách. Pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

V základnej umeleckej škole sú zriadené tri odbory: hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. Hudobný odbor má dve oddelenia: oddelenie klávesových nástrojov, strunových nástrojov a dychových a hlasovej prípravy /spev/. Základné umelecké vzdelanie, podľa § 17 zákona č.245/2008 Z. z., môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole. Základné umelecké vzdelanie sa člení na primárne umelecké vzdelanie nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, obidva v trvaní štyroch rokov v hudobnom a literárno-dramatickom odbore a deväť rokov  trvá primárne umelecké vzdelanie vo výtvarnom odbore.

 

Ako podať žiadosť

O poskytnutie informácií môžete požiadať:
– ústne u riaditeľky školy
– písomne na adrese Základná umelecká škola, Školská 590/3, 976 68 Heľpa
– elektronickou poštou na adrese erika.sandorova@helpa.dcom.sk
– alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

ZO ŽIADOSTI MUSÍ BYŤ ZREJMÉ

– že je určená škole
– meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno – teda údaje žiadateľa/ky, adresa pobytu alebo sídlo,
– ktorých informácií sa žiadosť týka,
– návrh spôsobu sprístupnenia informácií

V prípade, že tieto náležitosti chýbajú, škola do 10 dní vyzve žiadateľa o ich doplnenie, ináč nebude možné žiadosti vyhovieť.

INFORMÁCIE SA SPRÍSTUPŇUJÚ

– ústne,
– nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
– odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
– sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
– telefonicky,
– poštou,
– elektronickou poštou.

Ak informáciu nebude možné sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom/kou, dohodne riaditeľka školy so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

POSTUP PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIÍ

Za vecné vybavovanie žiadosti zodpovedá riaditeľka školy, v prípade jej neprítomnosti zástupca.

Podanú žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Pokiaľ by došlo k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti z preukázateľných dôvodov, ZUŠ oznámi túto skutočnosť bezodkladne žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím osemdňovej lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Pokiaľ nie sú predmetné informácie v rozpore so Zákonom NR SR č.428/2002 Z.z.  v znení neskorších zákonov, riaditeľka školy, resp. zástupca je povinná poskytnúť ich žiadateľovi.

Ak ZUŠ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak ZUŠ žiadosti nevyhovie, alebo len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie s odôvodnením.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva riaditeľke školy.

O odvolaní rozhoduje riaditeľka školy, v jej neprítomnosti zástupca, do 15 dní od doručenia odvolania, na základe návrhu komisie menovanou k tomuto účelu.

V prípade neúspechu v odvolacom konaní možno požiadať o preskúmanie rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku.

SADZOBNÍK  ÚHRAD za poskytovanie informácií

Informácie sa sprístupňujú bezodplatne, s výnimkou náhrady nákladov za :

– vyhotovenie kópie A4 0,15 €

– poštové poplatky v zmysle platného sadzobníka Slovenskej pošty

Úhrady nákladov za poskytnuté informácie sa budú realizovať :

– v hotovosti do pokladne školy.

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 210/2000 Z. z. povinná osoba odpúšťa úhradu, ak súčet nákladov nepresiahne
sumu 3,- €

Úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sú príjmami povinnej osoby.

MIESTO  PODANIA  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU / ods. c/ §5 Zákona č.211/2000 Z.z./

Odvolanie sa podáva na Základnú umeleckú školu, Školská 590/3, 976 68 Heľpa povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

LEHOTA  NA  PODANIE  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

SPÔSOB  PODANIA  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU

 1. písomne,
  2. ústne so zápisom ,
  3. elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom v súlade so zákonom o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z odvolania musí byť zrejmé:

– kto odvolanie podáva,

– proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

– dôvody odvolania,

– návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

O odvolaní proti rozhodnutiu ZUŠ, Školská 590/3, 976 68 Heľpa rozhoduje zriaďovateľ školy – obec Heľpa. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia na ZUŠ . Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

MOŽNOSTI  SÚDNEHO  PRESKÚMASNIA  ROZHODNUTIA  POVINNEJ  OSOBY 

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní v súlade so Zákonom  NR SR č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Podľa tohto zákona v znení neskorších predpisov môže byť podaná i žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Žaloba sa podáva na príslušný súd.

Poskytovanie informácií

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE
§ 5 Zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

Základná umelecká škole vznikla v roku 2002, 1.9.2017 získala štatút školy s právnou subjektivitou, je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je Obec Heľpa.

ZUŠ riadi riaditeľ – štatutárny orgrán, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy – zriaďovateľ.

V zmysle § 49 zákona č.245/2008  Z. z. základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy, ale organizuje štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Podľa § 51 organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

Poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a  konzervatóriách. Pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

V základnej umeleckej škole sa žiaci vzdelávajú v dvoch odboroch :hudobný a výtvarný odbor. Základné umelecké vzdelanie, podľa § 17 zákona č.245/2008 Z. z., môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole. Základné umelecké vzdelanie sa člení na primárne umelecké vzdelanie nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, obidva v trvaní štyroch rokov, vo výtvarnom odbore- nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie- v trvaní piatich rokov.

O poskytnutie informácií môžete požiadať:
– ústne
– písomne na adrese Základná umelecká škola, Školská 590 / 3
– elektronickou poštou na adrese erika.sandorova@helpa.dcom.sk
– alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.