Úvod

Oznam pre rodičov a žiakov:

Nástup do škôl.

Vyučovanie v ZUŠ bude od 3.5.2021 prebiehať prezenčne
v INDIVIDUÁLNYCH
predmetoch OKREM spevu a dychových nástrojov
VO VŠETKÝCH ROČNÍKOCH
podľa pokynov triedneho učiteľa.

Podmienkou účasti žiaka  na
prezenčnom vyučovaní v ZUŠ je predloženie
vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti (č. 8) Tlačivo
a vyhlásenie plnoletého žiaka(č. 10) Tlačivo

Vyučovanie v skupinových predmetoch, v speve a dychových nástrojoch bude prebiehať bez zmeny- dištančne.

Milí rodičia a žiaci

Vyučovanie v ZUŠ prebieha od 19.4.2021 v nezmenenej forme a za nezmenených podmienok :

Prezenčnou formou – individuálne predmety (okrem spevu a dychových

nástrojov) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.

Vyučovanie bude prebiehať podľa pokynov triedneho učiteľa.

Podmienkou je preukázanie sa čestným vyhlásením o bezinfekčnosti

/ vyhlásenie v tlačivách /jedného zákonného zástupcu žiaka na základe výsledku negatívneho testu na COVID 19.

Tlačivo o bezinfekčnosti je tu

Žiaci výtvarného odboru, spevu a dychových nástrojov pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

O aktuálnych zmenách vás budeme včas informovať.

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  1. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
  1. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
  1. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:

slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.
Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

Pridaj komentár