Nech vianočný zvonček
Vám šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce.
Erika Šándorová, riaditeľka a kolektív zamestnancov ZUŠ Heľpa.

Úvod

Milí žiaci

Srdečne Vám gratulujeme k úspešnému ukončeniu prvého polroka v školskom roku 2020/2021.

Výpisy vysvedčení Vám budeme odovzdávať po nástupe do školy, v prípade potreby zaslaním na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka.  

Prvý polrok sa bude hodnotiť známkou, slovne alebo kombinovane. Výsledky oznámia triedny učitelia na hodine dištančného vzdelávania.

Veľká vďaka patrí Vám, ale aj Vašim rodičom a pedagógom.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, na krásne Vaše nahrávky a obrázky

riaditeľka a pedagógovia ZUŠ v Heľpe


Oznam pre rodičov a žiakov:

Nástup do škôl.

Milí rodičia a žiaci

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva prebieha od 8.3.2021 vyučovanie v ZUŠ nasledovne:

Prezenčnou formou – individuálne predmety (okrem spevu a dychových

nástrojov) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.

Vyučovanie bude prebiehať podľa pokynov triedneho učiteľa.

Podmienkou je preukázanie sa čestným vyhlásením o bezinfekčnosti

/ vyhlásenie v tlačivách /jedného zákonného zástupcu žiaka na základe výsledku negatívneho testu na COVID 19.

Tlačivo o bezinfekčnosti je tu

Žiaci výtvarného odboru, spevu a dychových nástrojov pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

O aktuálnych zmenách vás budeme včas informovať.

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  1. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
  1. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
  1. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:

slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.
Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

Pridaj komentár